ข้อมูลการติดต่อ

   สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า

  ชั้น 2 อาคาร 3 (อาคารคณะวิศวกรรมศาสตร์)

  โทร. 085-459-5050, 081-119-1011

 

ee dept1