หลักสูตร

สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า มีหลักสูตรการเรียนการสอนแบ่งออกเป็น 2 วิชาเอก ดังนี้

1. วิชาเอกวิศวกรรมไฟฟ้ากำลัง

 power major

 

เป็นวิชาเอกที่มุ่งเน้นเกี่ยวกับ การผลิต การส่ง และ การจ่ายพลังงานไฟฟ้า การเรียนการสอนจะครอบคลุมตั้งแต่หลักการคำนวณทางไฟฟ้าขั้นพื้นฐาน เครื่องจักรกลไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์กำลัง การออกแบบระบบไฟฟ้า โรงงานผลิตไฟฟ้า การส่งกำลังผ่านโครงข่ายสายส่งไฟฟ้าไปยังผู้บริโภค โครงข่ายสายส่ง และอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่ใช้ในการส่งกำลังไฟฟ้า การวิเคราะห์และคาดหมายปริมาณการบริโภคเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตไฟฟ้า และอื่นๆ อีกมาก

 

คลิกดูรายละเอียดวิชาเอกไฟฟ้ากำลัง

 2. วิชาเอกวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์  

 

 

 

 

เป็นวิชาเอกที่มุ่งเน้นเกี่ยวกับอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์ การเรียนการสอนจะครอบคลุมตั้งแต่หลักการคำนวณทางไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ขั้นพื้นฐาน ไมโครคอนโทรลเลอร์ การออกแบบวงจรอิเล็กทรอนิกส์ อุปกรณ์สารกึ่งตัวนำ การออกแบบวงจรดิจิตอล ระบบควบคุมทางไฟฟ้า การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ระบบควบคุมแบบฝังตัว ระบบคอมพิวเตอร์ และอื่นๆ อีกมาก 

 

คลิกดูรายละเอียดวิชาเอกอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์