ภาพกิจกรรมโครงการ NEU Fitness จิตอาสาพัฒนาชุมชุน

 

16-17 กุมภาพันธ์ 2562

 

ณ.  วัดบ้านหัวนากลาง  บ้านหัวนากลาง  ต.บ้านแท่น

อ.ชนบท  จ.ขอนแก่น

 volunteer1

 

volunteer2

 

volunteer3

 

 

volunteer4

 

volunteer5

 

volunteer6

 

volunteer7

 

volunteer8