ภาพกิจกรรมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ

การใช้โปรแกรม Sketch Up

27 กรกฎาคม 2562

 

sketchup1