สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า


 สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้เริ่มดำเนินการเมื่อปีการศึกษา 2532 สาขาวิชาฯ ได้มีการดำเนินงานอย่างเป็นระบบและพัฒนามาอย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน มีจำนวนนักศึกษาและคณาจารย์ตลอดจนเครื่องมืออุปกรณ์การเรียนการสอนที่เป็นมาตรฐาน และมีการจัดการเรียนการสอนที่แตกแขนงครอบคลุมศาสตร์หลายด้าน เช่น การวิเคราะห์และออกแบบระบบผลิต ระบบส่งจ่าย ระบบจำหน่ายไฟฟ้าไปยังพื้นที่ใช้งานได้อย่างถูกต้องและปลอดภัย อีกทั้งยังต้องศึกษาทางด้านวิศวกรรมการส่องสว่าง วิศวกรรมไฟฟ้าแรงสูง วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์กำลัง วิศวกรรมระบบควบคุม ระบบเครื่องมือวัด การวัดและกรรมวิธีทางอุตสาหกรรม ระบบไฟฟ้ากำลัง และเทคโนโลยีการป้องกัน เครื่องกลไฟฟ้า การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ การประยุกต์ใช้ไมโครโปรเซสเซอร์ เทคนิคทางดิจิตอล และระบบขับเคลื่อนมอเตอร์ไฟฟ้า ตลอดจนศึกษาทางด้านการออกแบบระบบไฟฟ้า และการประมาณราคาอีกด้วย ทั้งนี้นักศึกษายังได้เรียนวิชาพื้นฐานทางวิศวกรรมศาสตร์อื่นๆ อีกหลายสาขาวิชา เพื่อให้สามารถทำงานร่วมกับวิศวกรสาขาอื่นๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ข่าวสารล่าสุด

  aaa

 project1.2 60

  

 ee1

 11058566 655332487944730 2639563109754460829 n

20180626 142251